KVKK Metni

KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz (özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere) “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu[1] sıfatıyla İzmir Şehir Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (V.N.:7210426523) tarafından işlenmektedir.

“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Şirketimiz ile; çalışan (stajyerler dahil), öğrenci, veli/vasi, tedarikçi, fiziki veya online ziyaretçi ve iş ortağı sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanuna uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme veya başkaca işimizle ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

İzmir Şehir Koleji olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

Bu Bilgilendirme/Aydınlatma Metnini yayınlamaktaki amacımız; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmek ve sizlerin memnuniyetinizin teminidir.

Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile bilgilendirilmenizin tam olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan İzmir Şehir Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşlenebileceği
Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusunun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Veri Sorumlusu birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve işlenebilecektir. 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Burs Başvuru Süreçlerinin Yönetilmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mezun Öğrenci İlişkilerinin Yürütülmesi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Öğrenci Kayıt İşleminin Yapılması
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Veli/Vasi/Temsilci İlişkilerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yabancı Personel Çalışma ve Oturma İzni İşlemleri
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi


2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin 1, 2 ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, saklanabilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz Şirketimize ait internet sitesi, mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, SMS’ler; şirketimizin mevcut ve düzenleyeceği eğitim, seminer ve benzeri faaliyetleri ile yapılan yazılı/dijital sözleşme ve başvurular; şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kurum, kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla ve ilgili mevzuatın ve de yapılan sözleşmelerin izin verdiği ölçüde ve sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu hallerde onayınız da alınarak zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına da erişilmek suretiyle toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl-İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi otoritelere, başkaca bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara, finans kuruluşlarına, denetim veya bağımsız denetim şirketlerine, ve de bankalara, 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda 6698 sayılı kanunda öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, İlgili Kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak mevzuatta yer alan istisnai hallerde ve iş bu bilgilendirmede yer alan bazı hallerde yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması halinde ya da yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması durumunda Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir.

4. Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi olarak 6698 Sayılı Kanunu Md.11'de Sayılan Haklarınız
Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Veri Sorumlusuna iletmeniz durumunda, Veri Sorumlusu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması durumunda, Veri Sorumlusu olarak; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi; Veri Sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etmedir
Bu kapsamda 6698 sayılı kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi ya da şirketimizin www.izmirsehirkoleji.com web adresinde bir örneği bulunan Veri Sahibi/İlgili Kişi Başvuru/Talep Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra:

Şirketimizin Adatepe Mh. Erdem Cd. No:76/A Buca/İZMİR adresine elden teslim edebilir veya kimliğinizi tespit edici belge ve yöntemler ile ya da noter kanalıyla gönderebilir,
Güvenli Elektronik İmza ile imzalayarak şirketimizin kayıtlı e-posta adresi bilgi@izmirsehirkoleji.com ‘a iletebilirsiniz.
Başvurularda sadece başvuru sahibi ve veli/vasi olması halinde öğrenci hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirketimizin, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, kanuni haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz. Bu nedenle, başvurunuzun, talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgi ve belgeleri içerecek şekilde tarafımıza usulüne uygun şekilde tebliği gerekmektedir.

İşbu bilgilendirme metni belirli zamanlarda İzmir Şehir Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin takdirinde ve size bilgi verilmeden yenilenebilir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Aydınlatma Metni'ni PDF Olarak Görüntülemek İçin Tıklayın

Buca İlköğretim